Patisserie

Iş wagty

Ýerli wagt bilen 09:00- 22:00

Dynç günsiz

Täze tagamlar

Talaplara we isleglere görä täze tagamlar goşulýar...

Menyuda

Dünýä aşhanasynyň meşhur tagamlar,dürli awtorlyk desertler, tortlar...

Mümkinçilik

Bir wagtyň özünde 350-e golaý müşderä hyzmat etmek...

Menýumyz

Käbir görnüşleri...

Hyzmatlarymyz

Ýokary hilli, islegleriňize görä...

Müşderilerimiz

Käbir pursatlar...

Saçagymyz

Işdäňiz açyk bolsun!...

MB Restaurant & Patisserie

“MB Patisserie & Bakery & icestry” restorany Aşgabat şäheriniň iň belli künjeklerinden birinde – “Berkarar” Söwda we dynç alyş merkeziniň ikinji gatynda ýerleşýär. Menyuda ajaýyp ussatlyk bilen taýýarlanan dünýä aşhanasynyň meşhur tagamlary, şeýle hem dürli awtorlyk desertleri we tortlary bar. Hünärli we mylakatly işgärlerimiz dürli ýaşly we hünärli myhmanlaryň göwnüni tapmagyny bilýärler, şonuň üçin gysga wagtyň içinde restoranymyz myhmanlaryň arasynda söýgi we meşhurlyk gazandy. Myhmanlarymyzyň talaplaryny we isleglerini kanagatlandyrmak üçin menýuda wagtal-wagtal täze tagamlar goşulýar. Şol bir wagtyň özünde bu ýerde 350-e golaý adama hyzmat edip bolýar.